Tillbaka till publikationsarkivet

Tillgänglighetsutlåtande för publikationsarkivet Valto

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller publikationsarkivet Valto och har upprättats 1.9.2020.

webadress: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

Tillgänglighetsvärdering för den digitala tjänsten

Statsrådet svarar för att de publikationer som finns i publikationsarkivet Valto är tillgängliga.

Tillgängligheten i fråga om de seriepublikationer i pdf-format som lagrats i Valto har bedömts av en utomstående aktör samt genom kontinuerlig intern kontroll. Vi har försökt ta hänsyn till publikationernas tillgänglighet och vi avhjälper tillgänglighetsbrister kontinuerligt i takt med att vi får ny information och kontrollerar publikationerna med olika hjälpmedel.

Nationalbiblioteket är ansvarigt för tillgängligheten av gränssnittet. Nationalbiblioteket har själv granskat tillgängligheten för gränssnittet.

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 1.9.2020. Den svenska översättningen har publicerats 17.11.2020.

Icke-tillgängligt innehåll

Lagen tillämpas inte för material som har införts i arkivet före 23.9.2018. Detta material uppdateras inte och det behövs inte till att sköta något pågående ärende med myndigheteterna.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Publikationernas tillgänglighet

Publikationerna kan innehålla delar som trots vidtagna åtgärder inte är tillgängliga. Följande brister har identifierats:

Tillgänglighet av gränssnittet

Vi har hittat följande tillgänglighetsbrister i gränssnittet:

Möjlig att uppfatta

Brister i blanketter och bilder

En del bilder saknar textmotsvarighet. Ifyllningsblanketten innehåller fält som saknar etikett (label-element). Ifyllningsblanketten syns enbart för inloggade användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Brister i rubriker och struktur

Rubriksnivåerna framskrider inte logiskt på alla sidor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Hanterbar

Upprepade strukturer kan inte kringgås med hjälpmedel

Det finns ingen Hopp till innehåll -länk eller kompenserande koncis rubriceringsstruktur på sidorna. Därför är sidans huvudinnehåll inte lätt tillgänlig med hjälpmedel.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Brister i rubrikerna

Huvudrubriken (title-element) är inte informativ pä alla sidor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Beskrivningen av länkar som hör till publikationer är inte tillräckligt tydliga

I samband med publikationer finns det länkar till Twitter och Refworks. Beskrivningarna av dem är inte tydliga, och det framgår inte tydligt vart länken leder. På sidorna finns det också länkar som inte är begripliga utan innehållet bredvid länktexten (till exempel länktexten 'Visa mera').

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Begriplig

Några sidor saknar språkkod

Sidans språk har inte angivits i koden på alla sidor.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Några sidor har delar utan språkkod.

Några sidor har olika språk. De olika språken har inte angivits i koden.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

Anmälning

Om du upptäckte tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst, berätta om det för oss. Beskriv bristen för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Kontaktuppgifter till den som ansvarar för webbplatsens tillgänglighet

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000